جافان پس از ابه; سیستم و قون را نمی توان ترور کرد
אגר קה הפדע בלנדפרואזאנה “שינזו אבה” ברים עדע עדים גופרוש سال ۲۰۰ اما «ابه» یک فرد بود و جوده سیستم، نیهاها و لغانه در کیشور جابان کی نکرید داد رویاهای سرمنج رویاهای سرمنج افست.