تهیه ۳ محصول جدید سایپا به بازار


اطلاعات شرکتها؛ مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همراه خود تاکید بر اینکه تکنیک این مجموعه ارتقای استاندارد محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری ۸ فرمان ابلاغ شده رئیس جمهور است، ذکر شد: ۹۷ سهم خودروهای کدام ممکن است ساخت تبدیل می شود به صورت مستقیم به واحد کالا عرضه داده تبدیل می شود، این امر {کمک خواهد کرد} کدام ممکن است ضمن افزایش تهیه خودرو به بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن دلالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید واسطه ها، استاندارد خودروها ارتقاء پیدا تنبل.

به گزارش سایپانیوز، محمدعلی تیموری به رویداد فرا رسیدن روز جهانی کارمند ضمن بازدید اجتناب کرده اند ردیابی ها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در مخلوط کارمندان، نیروی انسانی را بسیار قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیر ترین رکن ساخت خودرو دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: نیروی انسانی محیط زیست ممکن است محصول مالی ساخت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است گروه خودروسازی سایپا جستجو در ساخت مالی ۲ محصول است قطعا همراه خود بستگی به توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسان خانه ممکن است ضمن نتیجه گیری ساخت مالی خودروهای شاهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوییک، انبساط ساخت را در سال جاری محقق تنبل.

او همراه خود دقیق اینکه نیاز دارد به دارایی ها انسانی در بخش های جاده ساخت، استاندارد، زنجیره تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش ها ملاحظه ویژه داشته باشیم، تصریح کرد: نیروی انسانی برای ما اهمیت قابل توجهی دارد چرا کدام ممکن است اعتقاد داریم اجتناب کرده اند این طریق می توان به بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی صنعت خودرو کف دست کشف شد.

تیموری همراه خود تاکید بر اینکه ارتقای استاندارد، کاهش ارزش ها، عرضه در پایان خودروها به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش امنیت محصولات تکیه کن به نیروی انسانی است، ذکر شد: تمرکز بر ما اینجا است کدام ممکن است همراه خود همت کارمندان، مهندسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران گروه خودروسازی سایپا بیش اجتناب کرده اند قبلی اجتناب کرده اند قابلیت تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی ها ساخت استفاده کنیم؛ اگر اجتناب کرده اند تمام قابلیت حال استفاده کنیم به طور برداشتن می توان همراه خود سرعت بیشتری به هشت فرمان ابلاغ شده اجتناب کرده اند سوی رئیس جمهور کف دست کشف شد.  

او همراه خود ردیابی به ارتقای استاندارد محصولات سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت مالی کدام ممکن است این مجموعه دنبال می تنبل، افزود: اجتناب کرده اند اواخر سال قبلی همراه خود هدف افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای استاندارد، انتخاب گرفته شد کدام ممکن است ساخت مالی ۲ محصول شاهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوییک پیگیری شود اجتناب کرده اند این رو سعی شد به همان اندازه مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خودروی شاهین موجود است، همراه خود کمک مهندسان مرتفع شد.

رضایت درست اجتناب کرده اند محصولات سایپا

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همراه خود ردیابی به اینکه ارتقای استاندارد شاهین اجتناب کرده اند ماه های پایانی سال ۱۴۰۰ در

اصل کار قرار گرفت، تصریح کرد: برخی مشتریان اجتناب کرده اند صدای شاهین در اتاق گلایه داشتند اجتناب کرده اند  همین رو استراتژی ایزوله کردن اتاق طی ۴۵ روز تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام محصولات اجتناب کرده اند هفته آخر اسفندماه سال قبلی همراه خود سیستم جدید (بردن درست صدای اتاق) ساخت شده است؛ {در این} میان برای ارتقای استاندارد موتور سیکلت شاهین این سیستم ای تدوین کدام ممکن است خوشبختانه نتایج خوبی حاصل شد.

او شکسته نشده داد: نارضایتی اجتناب کرده اند شیشه بالابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوم صندلی های خودرو شاهین وجود داشت کدام ممکن است همراه خود همت مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسان تمام این مشکل ها مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردسازی مورد نیاز صورت گرفت لذا مردمان رضایت نسبی اجتناب کرده اند خودرو شاهین پیدا کردند، این اقدامات یاد شده با اشاره به خودرو کوییک هم انجام می تواند به همان اندازه مردمان اجتناب کرده اند استاندارد خودروهای مالی گروه خودروسازی سایپا رضایت درست داشته باشند.

استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی صحیح به مشتریان

تیموری همراه خود یادآوری اینکه خودرو کوییک به جهت آنکه سال های متمادی است کدام ممکن است ساخت تبدیل می شود بخش زیادی اجتناب کرده اند مشکلات آن تغییر کرده است، افزود: ارتقای استاندارد خودرو کوییک در اصل کار قرار گرفته {است تا} مردمان رضایت صددرصدی اجتناب کرده اند این خودرو داشته باشند.

او همراه خود دقیق اینکه در راستای کسب رضایت مشتریان، {افرادی که} در بازتاب خودرو شاهین خریداری کردند ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا ویژه بدست آمده خواهند کرد، ذکر شد: استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی صحیح به مشتریان، رمز موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقا عالی بنگاه مالی است به همین جهت حدود ۲ هزار سرمایه گذاری ارتقاء استاندارد محصول در استراتژی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره تامین اجزا رئوس مطالب شده کدام ممکن است در جاری اجرا است. 

پاسخ دهی صحیح به مشتریان

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همراه خود ردیابی به نتیجه گیری ۸ فرمان ابلاغ شده اجتناب کرده اند سوی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های کدام ممکن است این مجموعه برای سال جاری دارد، خاطرنشان کرد: تولیدات امسال ۲ مشخصه دارد کدام ممکن است عالی بخش آن انبساط ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ساخت به صورت حرکت مستقیم است؛ در جاری حاضر ۹۷ سهم خودروهایی کدام ممکن است ساخت تبدیل می شود به واحد کالا عرضه داده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر به منزله ارتقای استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ دهی صحیح به مشتریان است.

او ذکر شد: در ۸ فرمان ابلاغ شده، انبساط ساخت به همان اندازه ۵۰ سهم وظیفه شده است با این حال سعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ما اینجا است کدام ممکن است انبساط ساخت را به بیش اجتناب کرده اند ۶۵ سهم برسانیم اجتناب کرده اند همین رو ضمن افزایش ساخت در جاری تجاری سازی خودروهای کف منطقه پارکینگ هستیم.

خودروهای کف منطقه پارکینگ به بیست هزار تجهیزات می‌رسد

تیموری تصریح کرد: روزی کدام ممکن است وارد گروه خودروسازی سایپا شدم این مجموعه ۸۰ هزار خودرو ناتمام، ۵

هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ خودرو یورو۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ خودرو با بیرون گارانتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاتکلیف در کف منطقه پارکینگ داشت، لذا همراه خود این سیستم ریزی از محسوس این انواع به ۲۹ هزار خودرو رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک  ماه جاری مجموع خودروهای کف منطقه پارکینگ به بیست هزار تجهیزات می رسد.

او همراه خود تاکید بر اینکه خودروهای کف منطقه پارکینگ بعد اجتناب کرده اند پایان دادن یک بار دیگر به بخش بازرسی {می رود} به همان اندازه استاندارد آن مورد سنجش قرار گیرد، اظهارداشت: در فروردین ماه سال جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار گروه خودروسازی سایپا ۳۷ هزار خودرو کنار هم قرار دادن عرضه داشت کدام ممکن است ۱۶ هزار تجهیزات اجتناب کرده اند تجاری سازی خودروهای کف منطقه پارکینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ هزار تجهیزات ساخت اولین ماه سال بود.

پیاده سازی ۸ فرمان رئیس جمهور

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: تکنیک ما اینجا است کدام ممکن است همراه خود همت تمام بخش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های دقیقی کدام ممکن است ترتیب شده ۸ فرمان رئیس جمهور را پیاده سازی کنیم؛ اجتناب کرده اند همین رو ضمن حرکت {به سمت} صفر شدن خودروهای کف منطقه پارکینگ در جاری این سیستم ریزی برای تهیه ۳ محصول جدید به بازار هستیم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها ساخت ون مالی است. امیدواریم به همان اندازه نوک سال جاری تاییدیه های مورد نیاز اخذ شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خودرو روانه بازار شود.

او ذکر شد: با اشاره به واگذاری سهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت {به سمت} شخصی سازی هم این سیستم جامعی تدوین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای کارشناسی دقیقی صورت گرفته است؛ نتایج تحقیقات در ماه جاری استخراج می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن سهام داخل گروهی واگذار می تواند به همان اندازه همراه خود بودجه ای کدام ممکن است به کف دست می آید بتوان این سیستم های محول شده را اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاده سازی کرد.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه کنید