تهران در شعر شاعتران; הלא אי פירטום מיר! «طا»ی دهتدارت کو؟
هرگاه روز چهاردهم مهر برپا شود، مخالفان نیز معتقدند که تهران از دیرباز تأسیس شده است و تبدیل آن از دارالخلافه به پایتختی در سال ۱۲۸۶، عمر آن را کوتاه کرد، زیرا آقا محمد خان در سال ۱۱۷۵ در تهران و در صفویه تاجگذاری کرد. دوره به عنوان بهانه شناخته می شد. حمید عسگری: هلا ی تفتین پیر! تای ده دارت کو؟!