تهران به تهم کسی خرمالوهایش/ که بر سر میوه محبوب تهران می‌اید؟ (فیلم)


اسر ایران; سیمین ثقفی _ خیک کوکه باهی زیبا در پیک ی در از شهر هنوز جاهوش دردان، فیشتی است ک بری بری کیپٹ پدو; منطقه با مناطق اطراف تهران یکی نیست اما به باغ هایش معروف است. خرمالوهای که آن سالها هتی میزان مرگوبیت و قهمتشان هم نیمی توادن کی از باهداران را کندی अर देखें