تلفات
بارش باران تابستانی از چند روز پیش در استان یزد آغاز شد و باعث جاری شدن سیل و نشت آب در این شهر و اختلال در معیشت مردم، همچنین بیشتر مسیرهای شهری، زیرگذرها و مسیر ارتباطی استان شد. مسدود شده و باعث تخریب بسیاری از خانه های قدیمی محله شده است. «اکبراباد» شد.