تکذیب جمیله مجموعه سقز و بانه – تجرادنیوزتکذیب جمیله مجموعه سقز و بانه – تجرادنیوز