تغییرات حسی بعد از جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چیست؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


تغییرات در احساس قفسه سینه بعد از عمل به شکل کاهش یا افزایش احساس است. احتمال تغییر دائمی در احساس سینه در تمام مراحل حدود 3 تا 5 درصد است و طبق آخرین آمار ، نیم درصد است و بیشترین درصد تغییرات را می توان در روش برش اطراف هاله مشاهده کرد. به

دیدگاهتان را بنویسید