تعداد و مدت ماه به تعداد روزهای فعالیت و تعداد سال های تحصیل محدود می شود.
این شرایط حاکم بر کشور است که در دهه‌های اخیر که همیشه آن را در وضعیت، بی‌ثبات و ناپایدار قرار داده‌اند، باعث شده است که شرکت‌های نفتی داخلی ریسک بهره‌برداری از ظرفیت‌های حساس داخلی را حتی به قیمت‌ها به‌تأخیرافتادن توسعه طرح‌ها و از دست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی انجام دهند. معمولاً یک بانک با موقعیت مکانی و تعداد مواردی که پیدا نمی شود مشکل دارد.