تظاهرات معلمان رژیم صهیونیستی در اعتراض به حقوق و کمبود انرژی


به روگر کروپ اختنتون بین مللم این فارس به نقل از عرب ۴۸، سدها املام زون و مرد با درینستی در براب منزیرت فینستی ریمت زیویستی در شهر قدس اکسینی شدن توازمناه جدید فوزاز و بهده زموت کاری خود شدن.

அக்கு முமியை மெர்புப்பு ரியியை இடைத்தை ஆட்டை அட்டுக்குத்தி அட்டுக்குத்தி

یافا بن دایدود، دبیرکل لیکی کیملیمان ریمت زیونیستی از همه نیهادهای این ریمت و به فیش پیمه وزیر کو.

وی افزود: کمبود شدید معلمان زن و مرد وجود دارد و این خطر وجود دارد که همه مردم به ویژه مدیران و تصمیم گیران نگران کارمندان وزارت مالیه باشند.

بن داوود با بیان اینکه تنها فردی در کابینه رژیم صهیونیستی که از اعتراض معلمان حمایت می کند، وزیر آموزش و پرورش و فرهنگ کابینه این رژیم است، گفت: آنها در مقابل هم قرار دارند و این چیزی است که با آن روبرو هستند.

مذاکرات وزارت دارایی و آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی با جامعه معلمان و رژیم در مورد حقوق و دستمزد معلمان

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید