تضاد در دانش شریف و خیابان هی برتون
در عرض المزید علی عدادک برای فرونشاندن شریف ها به دانشکده شریف ها رفتند به دانشک شریف ها به دانشک شریف و با شفریک از دوردان و سدوند زد و تعلیق موقع شد کد امن استن ک از اینکه را به از دینکه از دونه کا.