ترجمه ۹ ریشتری کادم کامه ک ایران را تحمیل می کند؟
در سال ۲۰۱۳، زن آلمانی اشمیتز و همکارانش تحقیقاتی را در مورد زلزله در منطقه مکران ایران انجام دادند. اگرچه این تصادف نادر خواهد بود و هر ۲، ۳ هزار سال یک بار اتفاق می افتد، اما اکنون می تواند مانند یک زلزله صدا کند.