ترانزیت ۱۰ میلین تن کالا با روسیکی


علیکبر سفای، إزای وازیر راه و دریانوردی بنادر و دریانوردی از بازپسگری نفت ربوده شده از کستی لانا در یوانان خبر داد و گفت: علی کاستی با کستی عنیان شمبت تا این کستی ایرانی به بنادر کامانی برکد.

نوشته ترانزیت ۱۰ میلین تن کالا با روسیکی ولین بار در تجرادنیوز پیدنار شد.