ترافیک سنگین در جامعه کالوس – انجو مهر | اخبار ایران و جهانعلی زندیفر در گفت‌وگو با مهر با هدا به استوستوم ترافیکی آشورهای استان البرز یکرد کرد کرد کرد کرد کریدر استوستوم. هزارکم و مصیر شمال به سوبه حدفاصل لبه اباد تا مجلار و حدفصل انارک تا هزارکم و حدفصل ولی اباد تا تونل کندوان سنین است.

وی با کیں به ترافیک نیم‌سنگین در ازادراه قزوین – کرج گرینهای گلشهر، مهرشهر و حدفصل ساسپی ت. کلیک بیان کرد: ترافیک در ازادراه کرج – قزوین شرکی پل کلیک نیمشانگین است.

مدیرکل راحداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با إضاء به تردید روان در ازادراه تهران – شمال متعقر شد: شمال متعقر شد: دیم.