تحمیل مجلس با صلى لیاحا تفریفه ازاد برادیک ـ صنعتى انزلى


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز (۹ اسفند)

متن لایحه به نرخ زیر اصلاح شد:

مده‌واحده:

‌محدوده رجله ازاد برنام- صنادیل انزلی به ۸۶۰۹ هکتار بر تقبر نکت بر برنام برنام کی به‌تریم که‌تریم ک ‌

تمسنه- به دولت دائه مهد بر ربوکن فوکذکو ذککر

۱- عنوان لایحه اصلاح می شود:

«لایه تفریح ​​ک ک ک hai ke hai hai

۲- تمستنه مده واحده هلاق می‌شود

«تبسره ۱- هرگونه تغییر کاربری اراضی به استثنای ضوابط قانونی محدوده محدوده مشمول ممنوعیت قانونی و مجوز قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست و پیشگیری. تخریب و آلودگی محیط زیست در منطقه. پس از تصویب این قانون، هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی با پیشنهاد وزیران و تصویب شورای اسلامی ممنوع است.

تبصره ۲- ورود کالا از خارج از کشور به محدوده قلمرو مربوطه موضوع این قانون است به استثنای محدوده فرودگاه که عرضه کالا به مسافران را ممنوع و برای اقلام همراه مسافران از محدودیت معاف می باشد. در قلمرو واقعی، از جمله فقط محصولات تولید شده در مناطق.

تبصره ۳- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در حوزه های موضوع این قانون به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین آلات لازم برای طرح های سرمایه گذاری و توسعه مناطق، مشروط به تصویب آن محدود. از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن ورودی و خروجی منطقه می باشد. سازمان منطقه می‌تواند به تدریج بخش‌های مناطق جدید مشمول را تعطیل کند و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در مناطق تعیین‌شده عملیات فعالیت کند.

تبصره ۴- سازمان منطقه باید ظرف مدت یک سال پس از اجرای این قانون، طرح جامع منطقه را با در نظر گرفتن محدودیت های الحاق مدرن جدا از اسناد و برنامه های عالی کشور آماده کند. – مقامات رتبه بندی و به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجود.

تسنافافبیرخانه شالی و اوریه ززلی

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید