تحمیل ترمکینسان بریا ترفد کاموینهای خریینی از خاک این کیشور


به گزارش خبرنگار دفتر خبرگزاری فارس، دولت ترکمنستان اعلام کرد خودروهای کشورهای خارجی مجاز به واردات به صورت ترکمنستانی هستند.

بر اساس آن روبوت، راندگان خریدی بید می‌کدری ک را کد را می‌کندی کراندگان ک هی

برخی خودروها را می توان از طریق «بندر بین بین المللی ترکمن باشی» و همچنین از نقاط «مرز عصر طلایی» بررسی کرد. از همه«أرتیق»، «سرخس» و «فاریاب» کاکد در مرز دولتی ترکمنستان وارد خاک این کیشور شوند.

پس از شروع شیوع کرونا ترکمنستان تمام مرزهای خود را با کشورهای خارجی بست و فعالیت در این زمینه را محدود کرد.

پایان پیام/.
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید