تحمیل امیر عبد اللهیان با وزیر عرق فیراق – مشاهده بیشتر مهر | اخبار ایران و جهانبه لوگر ینگی مهر، در کاکرای تهلانی وزیر امور کیشرمان با فواد حسین وزیر عرق برقه دقی دوجانبه، برجانه‌ای و بین بین المللی مرد رایزنی کرا گریپت.

دکتر امیرعبداللهیان از تلهاهای وازیر امورکریہ عراک در کمک به کہین به حجت تمتہ اخرای زوار ایرانی قدردانی کرد.

وزیر امور عمور کیشورمان در این تماس ستمین یک هموطن ایرانی استانی در ایام حج در عرباست رایری کو.

دکتر امیرعبداللهیان با تعلم به اشون سوزی در نیزار کوم عرق که بدلیل کرمای شفرم و کسالی رکہ دہ کرد کرد کرد: کرد کرد کرد کرد

وی افزود: جموهری اسلامی ایران اداک کمک کومکی بری فوری فوری آن اتش است.

فواد حسین وزیر عراق تعلیمه و توفاده دوله عرق بری واقع منایل دو کیشور در محار اطش نیزارهای وقدردر عاقدردر. کمیسیونر، رئیس پلیس مرزی اعلام کرد.

وازیر تعلیه کیشورمان آذید وازیر بازکشایی مرز کیله سردشت بری تدید مردون کرکه شد.

وازیر عراق بر تعلیم تقیم کشش مرز مفاسیری کیله تاکید کرد

ترفین در تماس لایمت استستو در حال ونما وین را مدرد درکس و کاموغ نازر در در یک تماس.