تحریک کردن ممنوعیت‌های ترافیکی روز قدس در وسط تهران
این {محدودیت ها} به همان اندازه نوک نماز جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج درست نمازگزاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهپیمایان اجتناب کرده اند معابر شکسته نشده ممکن است داشته باشد.