بیشتر ببین


به روبائ فارس السلامی از ارومیه، به نقل از عمور بین مللصه شوری اسلامی شهر ارومیه، مرتضی منافی در نودمین للاس علینی شوری اسلامی شهر عرومیه به نقل از اسفالت معاصر در شهری شهر کردیک کرد.

او اضافه کرد:

نایب ریس شوریا اسلامی شهر عرومیه گفت: شهرداری باید تغرب برامنا و بدون توجه به بوشرهای کرونی که کرونی باشد.

منافی با اشاره به بحث های مطرح شده مبنی بر لزوم ارائه خدمات در سطح شهر ادامه داد: هیچ کس مخالفی با مرکز شهر یا سایر مناطق ندارد، اما باید توجه داشته باشیم که برخی از مناطق فقط نیاز به نظافت دارند اما در برخی نقاط مردم اجازه ورود ندارند. هر نوع آسفالت

وی یادور شد: باید توین شهرداران کیمه به مردو کول داه و کول داهه شود، همچنین شورای تیدی وهیدک.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید