بیشتر ببین


ایزد دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، رایکی و کریکی از اسولگرین و همفکران و را به دیک. برخی از آنها دعوت به سکوت و سکوت کردند و برخی از آنها پیشنهاد انصراف دادند و مجبور به ترک شدند.

نوشته شده توسط المزید‌ها به ایزهات دبیر ستاد امر به معروف ولین بار در تجارت‌نیوز پیدنار شد.