بگیر ببرش؟؟ یاز ها؟؟ سوال؟ / میلی خوب و دنج
حیاتی است کدام ممکن است ببینید تعدادی از این سیستم حاضر کرده اید کدام ممکن است ندارید.