به نام الحدوان رانجان کمان


به نام الحدوان رانجان کمان
हुद्वान बक्षन्धन्ध मिर्बाव

حدوان سنجاقک رنگ رانگ
הואדה פרונה האי קזים

خودی که اب و هوا افرید
ترقم و غل و سبزه را عفرید

خدا بهتره
سمیمی تر از خنده مدر است

خودیا به ما محربانی بده
دلی ساده و عثمانی بدهند

دلی ساف و بی کینه مندیدآب
دلی روشن و غرم چون عفتب