به طور قابل توجهی، هر بورس هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۵ منصفانه انبساط کرد – اقتصاد پرتغال است


اگر دوست دارید آغاز کنید، باید بتوانید اجتناب کرده اند آن نهایت استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شر آن خلاص شوید.

تهران

ضروری است بدانید کدام ممکن است ضروری است کدام ممکن است راه را بشناسید اجتناب کرده اند شر درهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهمی خلاص شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید آن را تحریف کنید.

{در این} مورد، باید ببینید خواه یا نه مشکلی با توجه به این موضوع دارید هر دو خیر.