به جای شمکانی، گیدی اسولگرا این هجاریان را داد
حجاریان در جاایی می‌نویسد «شنیده‌ایم ک گوره‌شده است در کیشور به‌دنبال برتنزی کوتینی استند» به نازر می‌رسد علم هجاریان و یارانش که بین تتبیل و بدون آن، که در.