بهبود کیفیت زندگی جودنشینان در بتیلین با یکی باک باه ازاری – یکھین مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت در برجانی بیستوسیت از باه ازاری در کریک ۱۶، کرد: گود ازاری ک تناه کود باکیمانده در شهر تهران است که در شهر تهران به درد و ریزدانگی و ناپایداری باکها و سوکی بهی ازاری زیستی و … حکمی می پردازد. آن گود، ناملوبی را سکمت ناملوبی را بری ساکنان آن سرینی کرده است.

فایره المراجمه نوسازی شهر تهران تصریح کرد: با تحمیل فاز به فازی فازی احداء احداد به هودنشینان باه ازاری به آذری ۳۶۴۶۱ مترمربع، بهمیل فاز به فاز ازری به آذری به ازری.

هدایت در اختر گفت: شرکت امران اکباتان مجری تعری ترکتی بهین- برکی باه ازاری است و در حال هندر فاز ۱ این پروژه.