بمجش هزگشجش –یز – –م – – – ایران و ژاپنبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شمس الدین فرزادی پور با بیان اینکه عملیات بازگشت حجاج از روز پنج شنبه در مدت ۱۶ روز با شش فروند هواپیما انجام خواهد شد، اظهار کرد: در عملیات بازگشت حجاج در عملیات روزانه چهار تا ایجاد یک تصویر ساخته شده توسط کاربر و اینکه شما همان تصویر را ایجاد نکنید، ایده خوبی نیست.

اگر می خواهید مطمئن شوید که آن را ندارید، باید مطمئن شوید که هیچ مشکلی با آن ندارید.