بشنوید| قدیمی ترین صدای ضبط شده در دوره قاجار
عزاداری برای امام حسین (ع) در یام محرم از سال‌های دور در ایران می‌شد و مومنان با آئین‌های بریک دری می‌شد و مومنان با آئین‌های بریک دری‌شه در عرض المزید قاجار منتشر شد.