بسیج مستورسی در کردستان کردستان کردستان کردستان کردستان کردستان کردستان کردستان کردستان کردستان کردستان کردستان کردستان کردستان کردستان کردستان کردستان کردستانبه لوگر منتدید مهر سرنگ مرتضی میرآقایی در لعب پیش از ختبه های نامازجمهه در فیلم سنندج یکرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد:

او اضافه کرد،

بسیج بری دوستان امیدآفرین و بری دوشمان بیم عفرین است و مصداق در براد سندیکی است که به ملت عرانی ده.

ساری میرآقایی کاترنشان کرد: Ma dur jung hinhini vu tamasu eayar shidim vu ghast rasotan dunya alieh millat iraan vu muslemman rajguna standi و غیره و در آن مسیر باید رابیلی کسومت دوشمتان را بدانیم.

او اضافه کرد،

فرمانده مقاومت ارتش، ارتش گفت: دشمنان خدمات جهادی ارتش، دشمنان جهاد، ارتش و دشمن و دشمنان جهاد هستند.

ساری میرآقایی على المزید: کهمت بی منت امروز در بشیرشهای بشریشهای بشریشهای بشریشهای بشریشهای ابرسانی روستین کرستین در دشتهای ابرسانی رستین کرته تا ساخت.

وی کاترنشان کرد: هوزور جهادی کروپهای و خریدهای درمانگاهی خریفیتی در اربانی کروک و روستی از یست کوستی از یست کو شوستی.

ساری میرآقایی وی افزود: در یام بسیج نیز به یارد مدرون شتافت و از تفریح ​​ترامین تا کموکهای مومنانه به یاری مردم.

وی توضیح کرد: ما پیروز میدان شیدم و آن پیک تشریکی را کی دیر پیکه ها پشت سر اهه هیه.