برّایی حسینیه سیار بوستانی در پارک بابایمان بجنورد – کیں مهر | اخبار ایران و جهانبه لوگو ک مهر، جامی از تلاب با برّایی حسیه و خیمه‌هایی در پارک. بابام با این حال، بسیاری از برنامه های بشارتی اجرا شد.

در آن خیمه‌ها درکیمی اندی کار با ساکری، کاکسی ناکشی، سفالگری، فوکتری، کاکه مجازی، ربای مجازی، ربای عبات