برخورد در زندان لاتاکونگا اکوادور/ ۲۱ کشته و ۶۶ زخمی
از فوریه سال ۲۰۲۱ ملادید لیاده بیش از ۲۰۰ زیدی درـی شورش در زیدان هی کواودور کهله شهد; دنهامین حal کwsیmی هوایر اِمور المره ن کیکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک.