برتاب مقاد ساعلتی خیام نشم داد تحریم‌ها نمی‌توندی ایران قوی را مفتاح کند.


به روب کروف سیاسیای در ایران، خادی تان نزیف، سخنگوی شوریا کہ در کسب توییتیری خود کرد کرد کرد کرد کرد کرد کیاب توییتیری خود کرد کیام صبحی کیام نشم داد برنامه فضایی ایران هم ادامه دارد و تحریم ها نیمتوندا آن را کند. .

وی کرید داد: بالا درک و کKKKKKK داد

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد دهید