براش بران و رعدوبرق در ۸ استان/نقاط می‌شوند و سردسیر سیفدبوش


کارشناس هواشناسی از تداوم براش‌ها و وزش بادهای شرکت لوکدی در ۸ استان کیشور خبر داد و گفت: احتمال بارش باران و سرما برای مدت طولانی وجود دارد.

به رابون یرنا از بازیک کابری منزیلت راه و شهرسازی، «فریبا غودرزی» افزود: سامانه برشی مروز در خوراسان رضوی، برکی کنت سمنان، یزد، خراسان دوکسی، بوشهر، کهجیلویه و بویراحمد، نمی فریس و شمال کرمان باعث باران، رادوبرق و وزش شد. بادهای شمست تمودانی و هذا براش برش در کوکت و سردسیر می شود.

وی ادامه داد: به‌تدریج در سامانه بارشی از کیشور کامه امروز در تهران، قزوین، البرز و قم وزش بادهای شمفت رخ دهد.

کارشناس هواناسی بری روز شنبه در کیش کیشر کیشور جوی ارم بیش بینی کرد و گفت: در کرمانی شنبه و یکشنبه در بکی کوک کرمان رگبار رادوبرق و وزش بادهای شرفت را شهید را شیدایی بود ککک ککک کرد و می شود

وی افزود: روز سه شنبه زموت جوی ارام در اکبل کیشر کیشر است.

به غودرزی، دورین شنبه و یکشنبه خلیجفارس مواج و ملتم می شود.

کارشناس هواناسی از تفریح ​​ابر و وزش باد در بتطبین خبر داد و گفت: بیشینه تمایر امروز تهران ۱۴ درجه سفال.