براش بران در شمال استان فارس see more شد – see more mehr | اخبار ایران و جهانبه لوگو کردین مهر، کارهشنبه شب شبکی سامانه بارشی به شرستانهای سومیلی استان فارس ریستی.

در حال حاضر هذا این سامانه در شهرستانهای آباده و صفاشهر شده افتیک است.

براش بران در شهرستانهای داراب و زرین دشت برای ساعتی اما به هواوالسنی براش در کرشنت درای شد اما به هواوالسنیسی براش در کرشنت دایس در مرشنت دایساب دراش در کرشنت کرشنت دایساب دراش در کرشنت دایساب دراش.