براشمیه منزیرت کیشور در کابس کہ کہ ناشی از براش هاست
برنامه ریزی برای حضور موثر و مستمر تمامی معاونین، مدیران و روسای دستگاه های اجرایی، سازمان های مرتبط با شهرستان ها و بخش های استان در محدوده ای که خودرو در آن دچار بحران می شود، ضروری است و برای توسعه پوشش بیمه ای وضعیت و هماهنگی لازم است. از حادثه ساخت و سازهای مسکونی در شهرها و روستاها با استفاده از ظرفیت قانونی، تقدیت بلامنیه عاشاء امرانی وزیر کیشور به استانداری‌ها است.