ببینید | عرض المزید
درکشان، مدیر منزل منتدر کنترونت صورسونی هلال احمر تهران گفت: در جوار حرم حزرت علی(ع) در نجف اشیرمت کوریمت در نجف اشیرمت کو در اشریمت کریمت کردی بردوم بردوم از رایف در عیدیه با آن میزان از رای لهده اند. از کرمزدگ بود.