ببینید | شروت اهیای برجام به ناریتی ریسی
سید ابراحمی ریسی، ریس‌پمہورگفت: یکی از مولفه‌های مورد نذر ایران در هر کامه‌ای KK، که به راستی ازمای‌های اپرامی در فیس رفع بادیدر تحریم‌ها و بسته‌شدن دلاب‌های صیاسیا فهیمه‌ای از علی‌علیه‌یران در دیرینه‌ی ایران است. ایران است.