ببینید | سکنان مقام معازم دردی کری ک ک ک هیه و ترجاد بیکرین الکلی در ایران
در فی هاواشی اخریه که برومان حجاب جمعه مترح شده است گفت: پولهای خرج می‌کند و از سده‌ها مدینه می‌کند تا روی هویت زن مسلمان می‌کندی کند، اما شود فریب‌خوردن کندکتر می‌شود. با کسی که می گوید عده ای ندانسته خطی را دیگم می کند ک دوشنم با آنهمه تهله نه./ المروز: الف