ببینید | ریاس قوه جدازیه: در مجرای اخریه آدرس غلت کردن و توهم زدی است
حجت السلام و المصلینی محسینی اجه‌ای در سلسله آمروز شوری اعلای ایران گفت: مردم عزیز، انقلابیون و مسلمانان ایران، هر جا که قداست اسلام و ارزش‌های اسلامی خود را احساس کنند، بر دشمنان خود شکست خواهند خورد.