ببینید | ریاس بلیس: در شمال تهران در شمال تهران
سردار رحیمی رئیس پایتخت: ظهر امروز ۳ نفر از جمله یک کودک در یک ساختمان مسکونی توسط ۲ گروگان مسلح فراری گروگان گرفته شدند. . هال گروگان ها خوب است.