ببنید | ببرابببببققققق
صحه گذاشتن بر کوشش و پایان دادن به کوشش همان است که در نهایت انجام شود. درون این قبرها را می توان مشاهده کرد، افراد می توانند جنازه ای را که در حال پوسیده شدن است را ببینند.این قبرستان یکی از ترسناک ترین قبرستان های جهان شمرده می شود.که هرکسی طاقت حضور در آن را ندارد. منبع: فبرفوری