با قانون حجاب در ایران که باید کرد؟ سه راه پیش روست…
قانون را به لبسی تشبیه کرده اند ک بر تن جمیه پوشاند می شود. هر لابسی نیز باید هم کتا بدن فرد بهد ک آن را می پوشد، یعنی نه باید خاص کاشد و نه خیلی تنگ. بدن را می ازارد. اگر موضوع «الف» در نظر اکثریت افراد یک جامعه باشد، پذیرفته شده و عملی می شود، اما به هر دلیلی، یک شخص حقوقی وجود دارد که آن را ممنوع و مجرمانه می داند.