بالگرد ورجانس ناجی جوان ۲۵ ساله کوهرنگی شد


به روگر آین فارس، به نهل از لکنگ‌ عموری ورجانس چاهمهال و بختیاری، محمد هیدری امروز گفت: سبه آمروز بری جوان ۲۵ ساله ک در روستای غوشیر شهرستان کوهران دکر درد کارکمهال و بختیاری، محمد هیدری امروز گفت: اسبه آمروز بری جوان ۲۵ ساله. در روستای غوشیر شرستان کوهران دکر درد کریمهال و بختیاری.

ریاس ورجانس فاحمهال و بختیاری افزودند: با توجه به ساب‌العبور بودن بروجه سریعیا بالغرد ورجانس بری نجات جان وری به.

هیدری رمکا داد: ان جوان پس از نمور کرامی ترامین به بروگر بالگرد ورجانس هیای استان به حاجر هاشد.

وی خاطرنشان کرد: هفتمین عملیات امداد هوایی در سال ۱۴۰۱ انجام شد.

انتهای پیام/ ۷۸۰۰۳۸
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید