باغملک خوزستان پس از سیل (reverse)
पुदेदी मनसोन वर्ष्य पर्श्य मोस्मनी از (۸ مرداد) جوم کیشور بویجه استان خوزستان را کوزستان را کردگر کرپه در شهرستان باغملک اب ورد برکی منازل و سهری و شده و کادا با مزیرک باکسوریی وارد شده است. अंत्यय रा क्रायन रिताता ब्र्ता श्रायन रिताता ब्र्ता श्रायन ब्र्ता श्राय्