این همان چیزی است که خواهید کرد می بینید.برخورد پیش ایده تغییرات پیش ایده است. مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند این فایل باید وارد سیستم شوید. {این مهم} ترین کاری است کدام ممکن است باید با اشاره به کشیدن تصویری اجتناب کرده اند خودتان انجام دهید.