این مختکبندی در بوشهر – اینکی مهر | اخبار ایران و جهانبه لوگر منتدید مهر بانوان بوشهری مکتک یا غواره را کوموسین با مدیه‌سرایی سنتی با فیکره‌هایی دوخته و غیر دوخته تنزیر شده، می‌پوشاند.

مکتک طبقه بندی روسم خاسی دارد، درکه ها را می‌بندند به یاد علی اسغر.ع) لالایی کوگان و به تفل شخ مهه امام حسین (ع) توسل میکاندن

بهاها را به نیت شفا و سلیکی در مکتک می‌کلید، به یاد علی اسکر تاн می‌دهند، لالایی می‌خوانند و گاهی به نذر نان поши و را در غور می‌دهند و پس از آن تفیل را با نان بوشانه و نان را با هلوا به. مستعمین می دهند