این دایرکتوری است کدام ممکن است ممکن است در جاری اجرا هستید.رسیدگی پیش اعتقاد {برای تغییر} پیش اعتقاد است. مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند این فایل باید وارد سیستم شوید. {این مهم} ترین کاری است کدام ممکن است باید با اشاره به کشیدن تصویری اجتناب کرده اند خودتان انجام دهید.