ایستگاه های فضایی: میکروب ها در فضا هستند
میکروب ها همه وجود دارند ممکن است با چشم انسان قابل مشاهده نباشد، اما درشت ارگانیسم ها تأثیر زیادی بر زندگی آنها دارند. انسان برای زنده ماندن به برخی از آنها نیاز دارد، در حالی که پاتوژن های دیگر باعث بیماری می شوند. بنابراین شناسایی، مدیریت و مطالعه چیزهای کوچک برای من کوچک است.