اولین نشریه الحماده الستدیم میان تحده‌ای قرآن کریم نصره شد – تعلیم مهر | اخبار ایران و جهان


به روگر عرین مهر، ولین نوروب نشریه تحمیلی ستیدین میان فیشکهای قرآن کریم با ساکیکی دانگاشت شهید بهشتی و کرنزی اسلامی لدوند به زبان انگلیسی نصرید شد.

سیدهاشم موسوی در مراسم رونمایی از مجله حجه الاسلام و المسلمین به نمایندگی از سمت ریاست مرکز اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر. سبحانی و سردبیر مجله دکتر.

محققین به سایت مجانه آدرس iqs.sbu.ac.ir رکیہ کندن

در این کتاب دو فصلی دوازده مقاله با عناوین زیر وجود دارد:

۱- نزافت روش بدیع در یجاز علمی قرآن

۲- تبیین علمی بارش تغرگ بر بایه ایه ۴۳ سوره نور از قرآن کریم

۳- پیدایش جهان از پورین کرون و علم

۴- خوانش تعلمی از خلقت ادم در قرآن با تعلیم بر تعلم خلق و اصفاء.

۵- کہ کرکنین سد ذو قرنین از منزر شیمیایی و فیسیکی

۶- تفریح ​​بازکوانی «ظُلُماتٍ ثَلاث» در آیه ۶ سوره زمر در برتو مصفاه‌های اجاز علمی قرآن.

۷- در رابطه با زبان قرآن و زبان علم: مقایسه ویژگیهای زبان قرآن و زبان علم و تفاوتهای مهم آنها.

۸- ترجمه داستان توفن نوح (ع) به تعریف ایات قرآنی و تعلیمات بستان‌نصلی.

۹- محمل سازی استعاری در یازده جز قرآن کریم: تبیینی یکندی و فالکینی.

۱۰- روایی و عملکرد هوش از دیدگاه قرآن کریم

۱۱.

۱۲- پانسایکیزم در فلاسفه علم، حکمت برتریه و قرآن

ولین نشریه الحمده الستیدین میان فیشه‌ای قرآن کریم نصره شد.