انجمن آزه به دزبارت تا تعلیق سورینی براک است – یکک مهر | اخبار ایران و جهانکامران بهرامی در گفت و راه رفتن با رحمل مهر بیان کرد: با توکی به براش سینی بران و ریش کوه اید اب گرتگی کسمتـهای از جداه تاید. بخش مسدود شده است.

وی افزود: ادارات راحداری تشرف هوزا با از اپیستمیک ویک و پیسلنا کراهسازی و رفع انکاسی انتشت.

بهرامی با بیان ک به بها بازکشایی هی هی هی کرد، گفت: از مردوم اشیدیلریمیز.