انتقاد قوه قضاییه اجتناب کرده اند سالن دادگاه حمید نوری در سوئد: مغایر با ایده ها حقوق بشر است
کاظم غریب آبادی: برخورد سخت حین دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رعایت کرامت انسانی، نقض کنوانسیون ۱۹۶۳ وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اطلاع نگه از گرفتن سفارت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اش اجتناب کرده اند محل نگهداری وی جهت اعمال فشار روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند جلب رضایت با خانوار، تنها بخشی اجتناب کرده اند اقدامات ضد بشری علیه شخص خاص است کدام ممکن است به صورت ساختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ادعاهای واهی دستگیر شده است.