امکان گریه کردن


من اشتباه میکردم

رقصه از ما بود که شوبِ سرکشمه را در خیالِ پیاله می‌دیدیم

دستهامان خالی است

دلهامان ُر

पुर्षाहामान अग्या अगा मा!

کاش میدانستیم

היצ פרונה‎אי ــریروز پیلگیِ که را به یاد نمی‌ورید.

هلا محمل نیست ک تشنه به رویای اب می‌میریم

از خانه که می‌آیی

۱ دستمال سفید، ۱ پاکت سیگار، ۱ انتخاب آهنگ،

و تحملی تورونی بیاور

غریستنِ ما کاکس است!